Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Trang

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhtrang@edu.viettel.vn